algemene-voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Relatiegeschenkennl.com te Groningen
 

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Relatiegeschenkennl.com -verder leverancier- met (een) derde(n) - verder cliënt-, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door leverancier gedane aanbiedingen.
b. Deze voorwaarden zullen immer prevaleren boven eventueel door cliënt(s) gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet anders is bedongen.
 
2. Toepasselijkheid
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
b. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader(uitdrukkelijk) is ingeroepen.
 
3. Offertes en orders
a. Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van leverancier, tenzij dit anders schriftelijk is vastgelegd.
b. Orders kunnen door leverancier schriftelijk worden bevestigd. Eventuele bezwaren tegen een zodanige orderbevestiging dienen door cliënt binnen 5 dagen na datum der orderbevestiging schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden en wordt deze geacht de juiste verhouding tussen partijen weer te geven.
c. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van leverancier zijn alleen bindend indien door leverancier schriftelijk bevestigd en zonder afwijkingen aanvaard.
d. Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door leverancier gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan.
e. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 
4. Prijzen
a. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro's op de op dat moment kostenbepalende factoren.
b. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
 
5. Levering van bedrukte goederen
a. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
b. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
c. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 
6. Advies werkzaamheden en productontwikkeling
a. Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
b. Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.
c. In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of produktaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.
 
7. Leveringen en levertijd
a. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
b. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
2. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. 3. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
c. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
d. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.
e. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en factureren.
f. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
g. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.
h. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval; de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
i. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdokumenten dienen te vermelden dat alle schade tengevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
j. Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.
k. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
 
8. Reclames
a. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
b. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na constatering te geschieden tot ultimo 3 maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
c. Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
d. Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voorzover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstof aan leverancier garantie heeft gegeven.
e. Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
f. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
 
9. Eigendomsvoorbehoud
a. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
b. Indien de leverancier in het kader van een met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
c. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier
d. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
e. Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.
f. Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 
10. Betaling
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betaling, hoe ook gemaakt van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
c. Schuld vergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
d. De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoering van de overeenkomst.
e. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebreke stelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.
f. Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incasso kosten komen voor rekening van cliënt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal

 

Wilt u ons advies? We helpen u graag!

Bewijs dat u geen robot bent